semiserious

an internalnet diablog
I’ve slid into a Miami Sound Machine/Gloria Estefan K-Hole tonight. Miami Sound Machine was so fucking legit you don’t even know. 

I’ve slid into a Miami Sound Machine/Gloria Estefan K-Hole tonight. Miami Sound Machine was so fucking legit you don’t even know.